Xoài đóng hộp dạng siro – Canned mango in syrup

  • Thành phần/Ingredient :Xoài tươi/mango, nước bão hòa/saturated water
  • Trọng lượng/weight: 580ml/lon. (580ml/ cans)
  • Cách dùng/Use: ăn trực tiếp/ eat directly