Chè uống sạch Bát Tiên

Bát Tiên là tên giống chè đặc sản theo chương trình sản xuất: Nông sản sạch cho nông thôn bền vững của HTX 19/5.

Danh mục: