Sản phẩm mới: Dứa Hoàng Hậu – Xoài đóng hộp dạng Siro (New products: Queen pineapple – Canned mango in syrup)

HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5, đưa các sản phẩm ra thị trường:/ 19/5 agriculture development service cooperative, bring products to market:

Dứa hoàng hậu (Miếng) – Queen pineapple (Pieces)
Dứa hoàng hậu (Lát) – (Queen pineapple (Slices)

 

Xoài đóng hộp dạng siro – Canned mango in syrup
TTrái cây đóng hộp hỗn hợp (Dứa, đu đủ, thạch dừa) dạng siro nhẹ N.W.565g. D.W.300g, – Mixed canned fruit ( Pineapple, papaya, coconut jelly) in light syrup N.W.565g. D.W.300g

Chi tiết vui lòng liên hệ: 0978 598 169/Please contact us: 09878 598 169